Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘bezpłatne podręczniki’

Klasy pierwsze zaczęły pierwszy dzień szkoły od zajęć w bibliotece – omówiliśmy sobie wszystkie zasady korzystania z i  przebywania w najfajniejszym miejscu w szkole. 🙂 Na pewno nie będą się u mnie nudzili, bo zajęcia znajdą tutaj i ci, co czytają, i ci, którym nie po drodze z literkami. 😉

1b

1a

Wszystko układa się wyśmienicie, bo jak tylko skończyłam zajęcia z pierwszakami, dotarły do nas wreszcie wyczekiwane z utęsknieniem podręczniki. Teraz muszę je zarejestrować, opieczętować i wypożyczyć zestawy uczniom. No nic, w pół godziny się chyba uwinę? 😉 Czas start!

podreczniki

Read Full Post »

W ubiegłym roku media długo i głośno omawiały sprawę bezpłatnych podręczników dla pierwszoklasistów. W tym roku temat wciąż jest aktualny, darmowe podręczniki dostaną również klasy II szkoły podstawowej oraz I gimnazjum. Rozdzwoniły się szkolne telefony, rodzice dopytują, czy naprawdę nie będą musieli kupować książek dla swoich dzieci. Naprawdę.

PRAWO

Tymczasem o tym, jak poradzić sobie z kwestią bezpłatnych podręczników chcieliby też wiedzieć więcej ci, którzy będą musieli zmierzyć się z ich kupnem, ewidencjonowaniem i rozprowadzaniem.

Dużo na ten temat mówiła Bogusława Wojtczak z MEN podczas IX Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy w Warszawie.

Kluczowa jest tutaj ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, gdzie wprowadzono możliwość zlecenia przez ministra opracowania i wydawania podręczników, które są automatycznie, z mocy prawa dopuszczone do użytku szkolnego – nie mają więc numerów dopuszczenia.

Poza tym ogłoszono ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zapis o tym, że minister może zlecić też dystrybucję podręcznika lub jego części.

Weszły też w życie:

Art. 22aj ustawy o systemie oświaty (zmiany wprowadzone w ustawie z 30  maja 2014 r.) mówi o tym, że w bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i inne biblioteczne. Zaznaczono, że „czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły”.

W art. 22ak określono, że szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, albo zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną i przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

CZYNNOŚCI

W związku z powyższym najwłaściwiej będzie, jeżeli dyrektor określi w zarządzeniu warunki korzystania z bezpłatnych podręczników.

Konieczne jest również dokonanie zmian w statucie szkoły dotyczących zadań biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza.

Pani Bogusława Wojtczak poradziła, aby dla bezpłatnych podręczników założyć osobny rejestr, ewidencjonować je w sposób uproszczony, a  do statutu szkoły wpisać, że biblioteka stosuje Rozporządzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. To bardzo ważne, bo wiemy dobrze, ile wynikło nieporozumień, kiedy okazało się, że stosujemy to rozporządzenie bezprawnie. Ten zapis w statucie czyni dla nas obowiązującymi wszystkie zapisy rozporządzenia.

Należy pamiętać, że materiałów ewidencjonowanych w sposób uproszczony nie doliczamy do zestawienia liczby i wartości zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych (§12 ust. 3 rozporządzenia), czyli nie wliczamy ich wartości do wartości zbiorów biblioteki!!! (§6 ust. 6)

Słyszałam już różne opowieści na temat doliczania wartości podręczników do biblioteki, ale to bzdura! Należy korzystać tutaj z mądrych rad osoby kompetentnej z MEN. Nie możemy przecież doliczyć kilkunastu tysięcy dziś, a za 3 lata je odliczyć, bo podręczniki przestaną obowiązywać! To przecież materiały nietrwałe.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

W zarządzeniu dyrektora należy określić m.in.

  • na jaki okres uczniom wypożyczane są podręczniki,
  • potrzebę pisemnej zgody rodzica na wypożyczenie,
  • czynności wychowawcy w tym zakresie: lista uczniów z informacją o woli rodziców,
  • zasady korzystania z podręcznika przez ucznia,
  • termin zwrotu  do biblioteki szkolnej,
  • zasady postępowania w przypadku zniszczenia podręcznika.

ZAPIS W STATUCIE SZKOŁY

W dotychczasowych zapisach o bibliotece trzeba dodać koniecznie:

  • dodatkowe zadanie: gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  • zapis o pomieszczeniu biblioteki, które ma od tej pory również umożliwiać: gromadzenie, przechowywanie, wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  • co dodatkowo należy do zbiorów bibliotecznych: programy, podręczniki szkolne… itd.
  • rodzaj współpracy: z nauczycielami i  rodzicami w zakresie wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

 

INNE

Dyrektor ma również obowiązek zapewnić możliwość wypożyczenia podręczników dla nauczycieli  – ale już nie z dotacji, tylko z innych środków (mówi o tym §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania).

Uczeń nie musi przyjąć podręcznika, ale egzemplarz musi być dla niego zapewniony w bibliotece szkolnej.

Read Full Post »